Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras maksas iekasēšanas shēma

AS “LatRailNet” valde 2017.gada 30.jūnijā (valdes lēmums Nr.JALP-1.3/06-2017, prot. Nr.JALP-1.2/32-2017) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta otro daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi dzelzceļa infrastruktūras “Maksas iekasēšanas shēmu”.


Dokuments pieejams sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:

AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumi Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”


VALDES LĒMUMS

Rīgā
30.06.2017.
Nr.JALP-1.3/06-2017 (prot. Nr.JALP-1.2/32-2017)

Par maksas iekasēšanas shēmas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, AS “LatRailNet” no 2011.gada 01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja būtiskās funkcijas.

Atbilstoši Dzelzceļa likuma 28.pantam un 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1.apakšpunktam – infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2016.-2017.gadam[1] un 2017.-2018.gadam[2] norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS “LatRailNet”, kura saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1.panta 43.punktu un 12.panta otro daļu ir subjekts, kurš atbildīgs par infrastruktūras maksas iekasēšanas shēmas (turpmāk – shēma) izstrādi un apstiprināšanu.

Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 40.punkts nosaka, ka shēmu būtisko funkciju veicējs pēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītāju izstrādā un apstiprina līdz 2017.gada 03.jūlijam.

AS “LatRailNet” secina, ka:

  1. shēmas projekts tika izstrādāts, ievērojot Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 40.punktā noteikto, tas ir, konsultējoties ar pieteikuma iesniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītāju, t.sk. kopīgās darba grupu sanāksmēs;
  2. shēma izstrādāta saskaņā ar Dzelzceļa likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, kā arī citām saistošo ārējo tiesību aktu prasībām.

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 1.panta 43.punktu un 12.panta otro daļu, Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35. un 40.punktu, infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2016.-2017.gadam un 2017.-2018.gadam noteikto,

valde nolemj, balsojot “par”:

  1. apstiprināt shēmu atbilstoši iesniegtajam projektam;
  2. trīs darba dienu laikā shēmu publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā;
  3. shēmas tulkojumu angļu valodā sagatavot trīsdesmit kalendāro dienu laikā, publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā;
  4. shēma stājas spēkā ar tās publicēšanas brīdi;
  5. shēmu piemērot infrastruktūras maksas lieluma aprēķinam atbilstoši AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija valdes lēmuma Nr. JALP-1.3/04-2017 “Par Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus, piemērošanu” nolemjošās daļas 2.punktā noteiktajam termiņam, līdz tam piemērojot shēmas pielikumā ietverto infrastruktūras maksas iekasēšanas kārtību.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sūdzību par shēmu saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta devīto daļu var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tā ir publicēta.

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko
Valdes loceklis G.Lapiņš

[1] https://www.ldz.lv/sites/default/files/2016-2017%20tikla_parskats_2.pdf
[2] https://www.ldz.lv/sites/default/files/TIKLA%20PARSKATS%202017-2018-1gr.pdf


 

Attēls:
“Riga Railway Bridge” by Bernt Rostad (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti