MK apstiprina dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumus

2016.gada 15.jūlijā apstiprināti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jauda un šīs infrastruktūras pārvaldītāja rīcību, ja infrastruktūra ir pārslogota, kā arī pārvadājumu veikšanas iesnieguma saturu, pievienojamos dokumentus, finansiālās un citas garantijas, iesniegumu izskatīšanas kārtību un rīcību pēc jaudas piešķiršanas.

MK noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (Direktīva 2012/34/ES), prasību pārņemšanu attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un tiktu izbeigta Eiropas Komisijas 2015.gada 20.jūlijā pret Latvijas Republiku uzsāktā pārkāpuma procedūras lieta Nr.2015/0317 (Ministru kabineta 19.04.2016. sēdes protokola Nr.19 39.§). Nepieciešamība izstrādāt noteikumus izrietēja arī no Dzelzceļa likuma 27.panta desmitās daļas (2016.gada 25.februāra likuma redakcijā). Pārējās Direktīvas 2012/34/ES prasības dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales jomā jau pārņemtas Dzelzceļa likumā, pieņemot 2016.gada 25.februārī attiecīgus šī likuma grozījumus.

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 27.pantu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali taisnīgā un nediskriminējošā veidā. Tiesības izmantot infrastruktūras jaudu pieteikuma iesniedzējiem var piešķirt uz laiku, kas nepārsniedz viena kustības grafika spēkā esības termiņu. Ja pēc pieprasītās jaudas koordinēšanas un apspriešanās ar pieteikuma iesniedzējiem nav iespējams pienācīgi apmierināt infrastruktūras jaudas pieprasījumus, būtisko funkciju veicējs nekavējoties paziņo, ka attiecīgā infrastruktūras daļa ir pārslogota. Būtisko funkciju veicējs var izstrādāt un apstiprināt jaudas sadales shēmu. Strīdus par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali izskata un pusēm saistošus lēmumus pieņem Valsts dzelzceļa administrācija.

Jaunie MK noteikumi nosaka:

1) kārtību, kādā tiek sadalīta infrastruktūras jauda, plānots un koordinēts vilcienu kustības gada grafiks, kā arī sadarbību, sadalot infrastruktūras jaudu vairāk nekā vienā tīklā;
2) pārvadājumu veikšanas iesnieguma vai apkopes darbu veikšanas paziņojuma saturu, tam pievienojamos dokumentus, to izskatīšanas kārtību;
3) Infrastruktūras jaudas analīzes principus un būtisko funkciju veicēja un infrastruktūras pārvaldītāja rīcību pārslogotas infrastruktūras gadījumā;
4) rīcību vilcienu kustības organizēšanai, arī traucējumu gadījumā un tādā gadījumā, ja infrastruktūras jauda tiek pieprasīta pēc vilcienu kustības grafika izstrādāšanas;
5) principus, pēc kuriem būtisko funkciju veicējs konstatē, ka pieteikuma iesniedzējs piešķirtās jaudas ietvaros neizmanto infrastruktūras iecirkni vai tā daļu.

Ar jaunajiem “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumiiem” var iepazīties Tiesību aktu sadaļā.

Attēls:
“Railways” by Ignat Gorazd (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti