AS “LatRailNet” lēmums par Komisijas regulas (ES) 2015/909 piemērošanu

AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus, piemērošanu.


VALDES LĒMUMS

Rīgā
30.06.2017.
Nr. JALP-1.3/04-2017

Par Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus, piemērošanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 28.pantu un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1.apakšpunktu – publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2016.-2017.gadam[1] un 2017.-2018.gadam[2] norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS “LatRailNet” (turpmāk arī būtisko funkciju veicējs), kura saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta pirmajā daļā noteikto, pieņem lēmumu par aprēķināto maksu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa). Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta otro daļu – infrastruktūras maksu nosaka atbilstoši tiešajām izmaksām, kas radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus saskaņā ar Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulā (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus (turpmāk – Regula), noteikto.

Ņemot vērā, ka Regula ir jāpiemēro no 2015.gada 1.augusta un tā ir saistoša attiecīgajiem dzelzceļa nozares tiesību subjektiem, kā arī Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 52.punktā noteikto – būtisko funkciju veicējs var nolemt, ka ne ilgāk kā līdz 2019.gada 3.jūlijam notiek pakāpeniska Regulas normu piemērošana – būtisko funkciju veicējs ir veicis faktoru izvērtēšanu, kas var ietekmēt lēmuma par aprēķināto infrastruktūras maksu noteikšanas procesu.

AS “LatRailNet” konstatē, ka:

  1. tā kā Regulas 3.panta 1.punktā noteikts, ka tiešās izmaksas aprēķina kā starpību starp izmaksām, kas nodrošina minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, kā arī par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un Regulas 4.pantā minētajām neattiecināmajām izmaksām, tad būtisko funkciju veicējam infrastruktūras maksas noteikšanai ir nepieciešams, lai infrastruktūras pārvaldītājs nodrošinātu neattiecināmo izmaksu uzskaiti atbilstoši Regulas prasībām;
  2. infrastruktūras pārvaldītājs saskaņā ar Dzelzceļa likuma 10.1panta piektajā daļā noteikto un atbilstoši AS “LatRailNet” mājas lapā 2016.gada 15.novembrī publicētajam noteikumu “Maksas aprēķināšanas shēma” dokumenta projektam, ir izstrādājis un būtisko funkciju veicējam 2017.gada 1.februārī ar vēstuli Nr.DF-6.4.1./42-2017 iesniedzis “VAS “Latvijas dzelzceļš” metodika izmaksu attiecināšanai pa pakalpojumu kategorijām” dokumenta projektu;
  3. infrastruktūras pārvaldītaja pārstāvis Valsts dzelzceļa administrācijas rīkotās dzelzceļa nozares speciālistu Konsultatīvās padomes 2017.gada 24.maija sanāksmes (prot.Nr.49) ietvaros informēja, ka infrastruktūras pārvaldītājs kopš gada sākuma ir izveidojis jaunu izmaksu uzskaites sistēmu atbilstoši Regulas prasībām un AS “LatRailNet” mājas lapā 2016.gada 15.novembrī publicētajam noteikumu “Maksas aprēķināšanas shēma” dokumenta projektam. Tādējādi izmaksu uzskaite pilnvērtīgi tiks nodrošināta ne ātrāk kā 2017.gada otrajā pusgadā;
  4. Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 40.punkts nosaka, ka būtisko funkciju veicējspēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzējiem un pārvaldītāju izstrādā unlīdz 2017.gada 3.jūlijam apstiprina infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmu, kā arī minētās infrastruktūras maksas iekasēšanas shēmu;
  5. Valsts dzelzceļa administrācijas rīkotās dzelzceļa nozares speciālistu Konsultatīvās padomes 2017.gada 24.maija sanāksmes (prot.Nr.49) ietvaros dzelzceļa pārvadātāju pārstāvji vienojās, ka atkārtoti jautājumu par infrastruktūras maksas aprēķināšanas modeļa attiecībā uz kravu pārvadājumiem no trešajām valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri, izvēli skatīs ne ātrāk 2017.gada pēdējā ceturksnī;
  6. saskaņā ar Regulas 9.pantu Valsts Dzelzceļa administrācija var pieprasīt iesniegt tiešo izmaksu pakāpenisku ieviešanas plānu, ja infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmas normu piemērošana radīs būtisku infrastruktūras maksas palielinājumu

Ievērojot augstāk minēto un Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 40. un 52.punktā noteikto,

valde nolemj, balsojot “par”:

 1. ka informācijas par metodi izmaksu attiecināšanai pa dažādām dzelzceļa pārvadātājiem piedāvāto pakalpojumu kategorijām un uzskaitē identificējamām neattiecināmām izmaksām, kuru infrastruktūras pārvaldītājam saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.2panta pirmo daļu ir jāiesniedz būtisko funkciju veicējam, iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2018.gada 01.februāris;

2. pēc infrastruktūras maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu apstiprināšanas un infrastruktūras pārvaldītāja metodes izmaksu attiecināšanai pa dažādām dzelzceļa pārvadātājiem piedāvāto pakalpojumu kategorijām iesniegšanas būtisko funkciju veicējam lemt par turpmāku pakāpenisku Regulas normu galējo piemērošanas termiņu, kas nepārsniedz 2019.gada 03.jūliju, ievērojot infrastruktūras pārvaldītāja izmaksu uzskaites sistēmas spēju nodrošināt infrastruktūras maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmā paredzēto informāciju, kā arī pielāgošanās vajadzības šajās shēmās iestrādātiem elementiem attiecībā uz kravu pārvadājumiem no trešajām valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri, kuriem nepieciešams nodrošināt uzskaiti, kuri šobrīd nav apzināti, vai arī ir nepieciešama informācijas sistēmas modernizācija, kā arī iespējamo infrastruktūras maksas palielinājuma ietekmi, ja:

– varēs paredzēt, ka infrastruktūras maksa būtiski palielināsies pēc infrastruktūras maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu īstenošanas;
– šādu pakāpeniskas ieviešanas plānu pieprasīs Valsts dzelzceļa administrācija. 

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un tas trīs darba dienu laikā tiks publicēts būtisko funkciju veicēja mājaslapā internetā.

Par šī lēmuma pieņemšanu būtisko funkciju veicējs informēs infrastruktūras pārvaldītāju un Valsts dzelzceļa administrāciju.

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko
Valdes loceklis G.Lapiņš

[1] https://www.ldz.lv/sites/default/files/2016-2017%20tikla_parskats_2.pdf
[2] https://www.ldz.lv/sites/default/files/TIKLA%20PARSKATS%202017-2018-1gr.pdf


 

Attēls:
“ER2T-7113R_TTII_49km” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti