Pieņemts lēmums par infrastruktūras maksu no 2018.gada 1.janvāra

AS “LatRailNet” ir noteikusi maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (turpmāk – infrastruktūras maksa) periodam pēc 2017.gada 31.decembra. AS “LatRailNet” noteiktā infrastruktūras maksa stājas spēkā 2018.gada 01.janvārī.

Sākot ar 2018.gada 01.janvāri, infrastruktūras maksa par vienu vilcienu kilometru bez pievienotās vērtības nodokļa kravas vilcieniem noteikta EUR 11,08, pasažieru elektrovilcieniem EUR 7,27, pasažieru dīzeļvilcieniem EUR 6,10, pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi EUR 6,94, savukārt, šaursliežu vilcieniem EUR 2,52 apmērā.

AS “LatRailNet” valdes lēmuma izraksts:

VALDES LĒMUMS

Rīgā 29.06.2017.

Nr. JALP-1.3/02-2017 (prot. Nr. JALP-1.2/29-2017)

Par maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem noteikšanu laika periodam pēc 2017. gada 31. decembra

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35. punktu, AS “LatRailNet” no 2011. gada 1. janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja būtiskās funkcijas.

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 28. pantu un 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1. apakšpunktu VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065, (turpmāk – pārvaldītājs) infrastruktūras tīkla pārskatos 2016.-2017. gadam[1] un 2017.-2018. gadam[2] norādītais pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS “LatRailNet”, kas atbilstoši Dzelzceļa likumam pieņem lēmumus par infrastruktūras maksām, tajā skaitā par infrastruktūras maksas noteikšanu un iekasēšanu.

Atbilstoši Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 40. punktam – līdz brīdim, kad tiek apstiprināta infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēma, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 3. jūlijam, tiek piemērota ar 2011. gada 21. septembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/21 pieņemtā “Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem” (turpmāk – Metodika).

Metodika nosaka kārtību, kādā aprēķina maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem tādā apjomā, kā ir noteikts Metodikas 1. un 6. punktā (turpmāk – infrastruktūras maksa).

[:]

AS “LatRailNet” secina, ka:

[:]

Pamatojoties uz Dzelzceļa likumu un tā Pārejas noteikumu 35. punktu, pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2016.-2017. gadam un 2017.-2018. gadam noteikto un Metodikas 2.2.apakšpunktu,

AS “LatRailNet” valde nolemj, balsojot “par”:

1. noteikt infrastruktūras maksas periodam pēc 2017. gada 31. decembra šādā apmērā euro par vienu vilciena kilometru bez pievienotās vērtības nodokļa:

‒ kravas vilcieniem – 11,08 euro;
‒ elektrovilcieniem – 7,27 euro;
‒ dīzeļvilcieniem – 6,10 euro;
‒ pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce) – 6,94 euro;
‒ šaursliežu vilcieniem – 2,52 euro;

2. noteikt, ka nolemjošās daļas 1. punktā noteiktās infrastruktūras maksas periodam pēc 2017. gada 31. decembra stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un tā izraksts trīs darba dienu laikā tiks nodots publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 43. punktu sūdzību par nolemjošās daļas 1. punktā noteikto infrastruktūras maksu atbilstību Metodikai var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā mēneša laikā pēc šī lēmuma publicēšanas.

Valdes priekšsēdētāja (personiskais paraksts) J. Hudenko
Valdes loceklis (personiskais paraksts) G. Lapiņš

IZRAKSTS PAREIZS
AS “LatRailNet” vadītāja palīgs (personiskais paraksts) Ē. Pjatkins
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā

[1] https://www.ldz.lv/sites/default/files/2016-2017%20tikla_parskats_2.pdf
[2] https://www.ldz.lv/sites/default/files/TIKLA%20PARSKATS%202017-2018-1gr.pdf

Attēls:
“2TE116-1050_TukumsII_9.V.2016” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti