AS “LatRailNet” pieņem lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaidi

AS “LatRailNet” 2016.gada 12.decembrī pieņēma lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu 2017. un 2018.gadam. Atlaide stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim vai līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 2014. gada 5. novembra valdes lēmumiem Nr. JALP-1.3/2-2014, Nr. JALP-1.3/3-2014, Nr. JALP-1.3/4-2014, Nr. JALP-1.3/5-2014 un Nr. JALP-1.3/6-2014 apstiprinātās infrastruktūras maksas.

IZRAKSTS
VALDES LĒMUMS
Rīgā 12.12.2016.
Nr. JALP-1.3/03-2016
(prot. Nr. JALP-1.2/48-2016)

Par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35. punktu, AS “LatRailNet” (turpmāk – būtisko funkciju veicējs) no 2011. gada 1. janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas, tajā skaitā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2011. gada 16.jūnija lēmuma Nr. 1/11 “Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtības” (turpmāk – Kārtība) 1.2. apakšpunktā noteikto, ir tiesīga piemērot maksai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (turpmāk – infrastruktūras maksa) ekonomiski pamatotas atlaides.
Saskaņā ar Kārtības 3. un 4. punktu lēmumu par infrastruktūras maksas atlaides piemērošanu pieņem būtisko funkciju veicējs, informējot par to regulatīvo iestādi un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – pārvaldītājs).
Būtisko funkciju veicējs konstatē, ka:
1. atbilstoši Kārtībā noteiktajam pārvaldītājam tika pieprasīta nepieciešamā informācija pārvaldītāja un komercsabiedrību, kas saņēmušas pārvadātāja licenci vai drošības apliecību dzelzceļa pārvadājumu veikšanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai (turpmāk – pārvadātājs) vilcieniem un citam ritošam sastāvam, kas nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet ir saistīti ar avārijas seku novēršanu vai likvidēšanu, vilcienu sastāvu sagatavošanu pārvadājumu veikšanai, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu, visu remonta darbu veikšanu atlaides (turpmāk – pārvadājumu organizēšanas atlaide) noteikšanai;

[:]

Būtisko funkciju veicējs secina, ka:

[:]

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35. un 40. punktu, kā arī Kārtības 3., 4., 26., 28. un 29. punktu,

Būtisko funkciju veicēja valde nolemj, balsojot par:

1. piemērot pārvadājumu organizēšanas atlaidi pārvaldītāja nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nodrošina Kārtības 16. punktā noteiktos tehnoloģiskos procesus, 100 % apmērā no periodam pēc 2014. gada 31. decembra noteiktās infrastruktūras maksas;
2. piemērot pārvadājumu organizēšanas atlaidi pārvadātāju nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nodrošina Kārtības 16. punktā noteiktos tehnoloģiskos procesus, 89,0 % apmērā no periodam pēc 2014. gada 31. decembra noteiktās infrastruktūras maksas;
3. noteikt, ka nolemjošās daļas 1. un 2. punktā piemērotās pārvadājumu organizēšanas atlaides stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri un ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim vai, ja tas ir agrāk par 2018. gada 31. decembri, līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 2014. gada 5. novembra valdes lēmumiem Nr. JALP-1.3/2-2014, Nr. JALP-1.3/3-2014, Nr. JALP-1.3/4-2014, Nr. JALP-1.3/5-2014 un Nr. JALP-1.3/6-2014 apstiprinātās infrastruktūras maksas.

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par lēmuma pieņemšanu AS “LatRailNet” informēs regulatīvo iestādi – Valsts Dzelzceļa administrāciju un pārvaldītāju.

Sūdzību par šo lēmumu var iesniegt regulatīvajā iestādē – Valsts Dzelzceļa administrācijā – ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dienas, kad tas publicēts.

Valdes priekšsēdētāja (personiskais paraksts) J. Hudenko
Valdes loceklis (personiskais paraksts) G. Lapiņš

IZRAKSTS PAREIZS
AS “LatRailNet” vadītāja palīdze (personiskais paraksts) E. Lapiņa
Rīgā 2016. gada 12. decembrī

Attēls:
“railway” by Vladar4 (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti