Lēmums par pārvadājumu organizēšanas atlaidi 2016.gadam

AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksai 89,0% apmērā no infrastruktūras maksas, kas noteikta laika periodam pēc 2014.gada 31.decembra.

AS “LatRailNet” valdes lēmuma izraksts:

VALDES LĒMUMS

Rīgā
15.12.2015. Nr.JALP-1.3/2-2015
(prot. Nr.JALP-1.2/34-2015)

Par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, AS “LatRailNet” no 2011.gada 01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas, tajā skaitā, saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta piektajā daļā un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) padomes 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/11 “Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtības” (turpmāk – Kārtība) 1.2.apakšpunktā noteikto, ir tiesīga piemērot maksai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (turpmāk – infrastruktūras maksa) ekonomiski pamatotas atlaides.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta piekto prim daļu un Kārtības 3.punktu lēmumu par infrastruktūras maksas atlaides piemērošanu pieņem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja darbību regulējošos tiesību aktos noteiktā institūcija – AS “LatRailNet” valde – informējot par to SPRK.

AS “LatRailNet” konstatē, ka:
1. tika pieprasīta informācija VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065, (turpmāk – pārvaldītājs), kas nepieciešama pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanai. Saskaņā ar Kārtības 15.1.apakšpunktu atlaide piemērojama pārvaldītāja un komercsabiedrību, kas saņēmušas pārvadātāja licenci vai drošības apliecību dzelzceļa pārvadājumu veikšanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai (turpmāk – pārvadātājs) vilcieniem un citam ritošam sastāvam, kas nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet ir saistīti ar avārijas seku novēršanu vai likvidēšanu, vilcienu sastāvu sagatavošanu pārvadājumu veikšanai, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu, visu remonta darbu veikšanu (turpmāk – pārvadājumu organizēšanas atlaide);

[:]

AS “LatRailNet” secina, ka:

[:]

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, Dzelzceļa likuma 12.panta piekto prim daļu un Kārtības 3.punktu,

AS “LatRailNet” nolemj:
1. piemērot pārvadājumu organizēšanas atlaidi pārvaldītāja nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nodrošina Kārtības 16.punktā noteiktos tehnoloģiskos procesus, 100% apmērā no periodam pēc 2014.gada 31.decembra noteiktās infrastruktūras maksas;
2. piemērot pārvadājumu organizēšanas atlaidi pārvadātāju nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nodrošina Kārtības 16.punktā noteiktos tehnoloģiskos procesus, 89,0% apmērā no periodam pēc 2014.gada 31.decembra noteiktās infrastruktūras maksas;
3. Noteikt, ka nolemjošās daļas 1. un 2.punktā piemērotās pārvadājumu organizēšanas atlaides stājas spēkā ar 2016.gada 01.janvāri un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim vai, ja tas ir agrāk par 2016.gada 31.decembri, līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 05.11.2014. valdes lēmumiem Nr. JALP-1.3/2-2014, Nr. JALP-1.3/3-2014, Nr. JALP-1.3/4-2014, Nr. JALP-1.3/5-2014 un Nr. JALP-1.3/6-2014 apstiprinātās infrastruktūras maksas.
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par lēmuma pieņemšanu AS “LatRailNet” informēs SPRK un pārvaldītāju.
Sūdzību par šo lēmumu saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta trīspadsmito daļu un Kārtības 29.punktu var iesniegt SPRK ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dienas, kad tas publicēts.

Valdes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) A.Stūrmanis

Valdes loceklis (personiskais paraksts) G.Lapiņš

IZRAKSTS PAREIZS
AS “LatRailNet”
vadītāja palīdze
Rīgā 2015.gada 15.decembrī (personiskais paraksts) E.Lapiņa

 AS “LatRailNet” 2015.gada 15.decembra valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/2-2015 (prot. Nr.JALP-1.2/34-2015) “Par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu” izraksts

Komentāri slēgti