AS “LatRailNet” papildina maksas aprēķināšanas shēmu ar robežstaciju Reņģe

AS “LatRailNet” 2020.gada 25.februārī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./21-2020. Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.

Lietuvas teritorijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras  pārvaldītājs AB “Lietuvos geležinkeliai” ir nodevis ekspluatācijā  slēgto infrastruktūras posmu, kas savieno staciju Mažeiķi un Lietuvas un Latvijas valstu robežas, tādejādi ir radusies iespēja veikt pārrobežu pārvadājumus VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras iecirknī Glūda – Reņģe. Lai pilnvērtīgi piemērotu maksu par Dzelzceļa likuma 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, nepieciešams veikt precizējumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”, attiecīgo shēmas redakciju tam paredzētajos punktos papildinot ar robežstaciju Reņģe.

Lasīt vairāk

Apstiprināti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 23.decembrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./99-2019, prot. Nr. JALP-1.2./99-2019) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi attiecas uz kārtību, kāda veicama infrastruktūras maksas indeksācija, kā arī veiktas izmaiņas tīkla mezglu komponentes piemērošanā.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2019.gada 8.decembra

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 8.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/87-2019 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu periodam no 2019.gada 8.decembra līdz 2020.gada 12.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā vilcienu kustības gada grafika periodā.

Lasīt vairāk

Maksas lielumi pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/75-2019 “Par dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksām un visu izmaksu parametru vienības vidējām tiešajām izmaksām 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja vienībai periodam no 2019.gada 1.oktobra” (pielikumā), ar kuru ir noteiktas infrastruktūras maksas pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem.

Lasīt vairāk

Paziņojums par mezglu komponentes proporcijas apmēru vienam vagonam 1520 kustībā

AS “LatRailNet” paziņo DR mez uztur 1520 s proporcijas apmēru maksas lielumam M mez uzt 1520 s par vienu vagonu. Atbilstoši AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – MAS) 6.pielikuma 6.punktā paredzētajai kārtībai, ja pārvadātāji norēķinās savā starpā, kad aizlaisto vilcienu vagoni tiek nodoti citam dzelzceļa pārvadātājam tālākai lietošanai, DR mez uztur 1520 s proporcijas apmērs maksas lielumam M mez uzt 1520 s par vienu vagonu ir 1,96%.

Lasīt vairāk