Atzinums par AS “LatRailNet” pasākumiem neatkarības prasību nodrošināšanā

Saskaņā ar Valsts dzelzceļa administrācijas 2020.gada 14.aprīļa elektroniski parakstītu atzinumu Nr.2-2-29 “Par AS “LatRailNet” Ziņojumu “Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2019.gadā””, Valsts dzelzceļa administrācija ir izvērtējusi AS “LatRailNet” ziņojumu un konstatējusi, ka izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, veikti nozīmīgi pasākumi gan ievērojot ārējo tiesisko regulējumu, gan izpildot Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumus, gan koncerna un AS “LatRailNet” iekšējo dokumentu normas, lai nodrošinātu neatkarības prasību ievērošanu saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu nosacījumiem.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 2019.gada 23.decembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” ir apstiprināti indeksētie maksas par DzL 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa), lielumi periodam no 2020.gada 1.februāra.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” papildina maksas aprēķināšanas shēmu ar robežstaciju Reņģe

AS “LatRailNet” 2020.gada 25.februārī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./21-2020. Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.

Lietuvas teritorijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras  pārvaldītājs AB “Lietuvos geležinkeliai” ir nodevis ekspluatācijā  slēgto infrastruktūras posmu, kas savieno staciju Mažeiķi un Lietuvas un Latvijas valstu robežas, tādejādi ir radusies iespēja veikt pārrobežu pārvadājumus VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras iecirknī Glūda – Reņģe. Lai pilnvērtīgi piemērotu maksu par Dzelzceļa likuma 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, nepieciešams veikt precizējumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”, attiecīgo shēmas redakciju tam paredzētajos punktos papildinot ar robežstaciju Reņģe.

Lasīt vairāk

Apstiprināti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 23.decembrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./99-2019, prot. Nr. JALP-1.2./99-2019) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi attiecas uz kārtību, kāda veicama infrastruktūras maksas indeksācija, kā arī veiktas izmaiņas tīkla mezglu komponentes piemērošanā.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2019.gada 8.decembra

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 8.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/87-2019 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu periodam no 2019.gada 8.decembra līdz 2020.gada 12.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā vilcienu kustības gada grafika periodā.

Lasīt vairāk