Apstiprināta dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēma

AS “LatRailNet” valde 2017.gada 30.jūnijā (valdes lēmums Nr.JALP-1.3/07-2017,  prot. Nr.JALP-1.2/33-2017) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta devīto daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēmu.


Dokuments pieejams sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:

 AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumi Nr.JALP-7.6/03-2017 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēma”


VALDES LĒMUMS

Rīgā
30.06.2017.
Nr.JALP-1.3/07-2017  (prot. Nr.JALP-1.2/33-2017)

Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēmas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, AS “LatRailNet” no 2011.gada 01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja būtiskās funkcijas.

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 28.pantu un 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1.apakšpunktu – infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2016.-2017.gadam[1] un 2017.-2018.gadam[2] norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS “LatRailNet”.

AS “LatRailNet” atbilstoši Dzelzceļa likuma 11.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.471 “Noteikumi par dzelzceļa tīklā piemērojamiem darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipiem” (turpmāk ‒ MK noteikumi) ir subjekts, kurš atbildīgs par infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēmas (turpmāk – shēma) izstrādi un apstiprināšanu.

AS “LatRailNet” secina, ka:

1.saskaņā ar veikto apspriešanos atsevišķu pieteikumu iesniedzēju (dzelzceļa pārvadātāju) iesniegtie priekšlikumi par shēmas projektu un parametru – kavējumu cēloņiem pēc savas būtības ir iedalāmi šādās grupās:
1.1. priekšlikumi, kas ir attiecināmi uz shēmas projekta 6.punktu un IV.nodaļu, tādēļ tos šobrīd nav nepieciešams iestrādāt shēmā, bet gan pēc iesaistīto pušu kopīgas izvērtēšanas un vienošanās – jālemj par izteikto priekšlikumu iekļaušanu infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmas nodaļas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” grozījumu projektā;
1.2. redakcionāli koriģējumi, kas saistīti ar vienotu terminoloģiju – ir iekļaujami shēmas projektā;
1.3. priekšlikumi, kas daļēji ir iekļaujami shēmas projektā;

2. shēmas projekts izstrādāts saskaņā ar Dzelzceļa likuma, MK noteikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, kā arī citām saistošo ārējo tiesību aktu prasībām.

Pamatojoties uz Dzelzceļa likumu un tā Pārejas noteikumu 35.punktu, infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2016.-2017.gadam un 2017.-2018.gadam noteikto, un MK noteikumiem,

valde nolemj, balsojot “par”:

  1. apstiprināt shēmu atbilstoši iesniegtajam projektam;
  2. trīs darba dienu laikā shēmu publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā;
  3. shēmas tulkojumu angļu valodā sagatavot trīsdesmit kalendāro dienu laikā, publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā;
  4. shēma stājas spēkā ar tās publicēšanas brīdi, un to piemēro no brīža, kad stājas spēkā infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēma.

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko
Valdes loceklis G.Lapiņš

[1] https://www.ldz.lv/sites/default/files/2016-2017%20tikla_parskats_2.pdf
[2] https://www.ldz.lv/sites/default/files/TIKLA%20PARSKATS%202017-2018-1gr.pdf


 

Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti