Eiropas Komija pieņēmusi ārkārtas rīcības plānu transporta nozares atbalsta nodrošināšanai

Lai stiprinātu ES transporta nozares izturēt spēju krīzes laikā, 25.05.2022 Komisija pieņēma ārkārtas rīcības plānu transporta jomā. Šis plāns izaudzis no Covid-19 pandēmijas laika pieredzes un ņem vērā problēmas, kas ES transporta nozarē aktualizējušās kopš Krievijas militārās agresijas sākuma Ukrainā. Abas minētās krīzes ir smagi skārušas preču un pasažieru pārvadājumus, un ES atbildes pamatā tiek likta nozares izturēt spēja un labāka dalībvalstu rīcības koordinācija.

Plānā ierosināti desmit rīcības virzieni, kas ES un dalībvalstīm palīdzēs krīzes gadījumā ieviest ārkārtas atbildreakcijas pasākumus.

Minētie desmit rīcības virzieni ir šādi:

∙ ES transporta tiesību aktu pielāgošana krīzes situācijām;
∙ Pienācīga atbalsta nodrošināšana transporta nozarei;
∙ Brīvas preču un pakalpojumu aprites un brīvas cilvēku pārvietošanās nodrošināšana;
∙ Bēgļu plūsmu pārvaldība un iestrēgušo pasažieru un transporta darbinieku repatriācija;
∙ Savienojamības un pasažieru aizsardzības minimuma nodrošināšana;
∙ Dalīšanās ar transporta informāciju;
∙ Transporta politikas koordinācijas stiprināšana;
∙ Kiberdrošības stiprināšana;
∙ Ārkārtas rīcības testēšana transporta nozarē;
∙ Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem.

Viena no svarīgajām pandēmijas laika mācībām ir tāda, ka atbildreakcijas pasākumus ir svarīgi koordinēt.
Ārkārtas rīcības plāns transporta jomā iedibina pamatprincipus, kuri garantē, ka, iestājoties krīzei, atbildreakcijas pasākumi ir samērīgi, pārredzami, nediskriminējoši, saskanīgi ar ES līgumiem un spēj pienācīgi nodrošināt vienotā tirgus darbības turpināšanos.

Komentāri slēgti