Apstiprināta tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide tīkla daļā Brocēni – Liepāja

AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par tīkla noslodzes optimizēšanas atlaidi dzelzceļa infrastruktūras tīkla iecirkņa Jelgava – Liepāja daļā posmā Brocēni – Liepāja tirgus segmentā “regulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus”. Atlaide stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūliju un ir spēkā līdz 2020./2021. kustības gada grafika perioda beigām 2021.gada 11.decembrī vai līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 23.12.2019. valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” apstiprinātās infrastruktūras maksas.

Lasīt vairāk

Atzinums par AS “LatRailNet” pasākumiem neatkarības prasību nodrošināšanā

Saskaņā ar Valsts dzelzceļa administrācijas 2020.gada 14.aprīļa elektroniski parakstītu atzinumu Nr.2-2-29 “Par AS “LatRailNet” Ziņojumu “Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2019.gadā””, Valsts dzelzceļa administrācija ir izvērtējusi AS “LatRailNet” ziņojumu un konstatējusi, ka izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, veikti nozīmīgi pasākumi gan ievērojot ārējo tiesisko regulējumu, gan izpildot Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumus, gan koncerna un AS “LatRailNet” iekšējo dokumentu normas, lai nodrošinātu neatkarības prasību ievērošanu saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu nosacījumiem.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 2019.gada 23.decembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” ir apstiprināti indeksētie maksas par DzL 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa), lielumi periodam no 2020.gada 1.februāra.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” papildina maksas aprēķināšanas shēmu ar robežstaciju Reņģe

AS “LatRailNet” 2020.gada 25.februārī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./21-2020. Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.

Lietuvas teritorijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras  pārvaldītājs AB “Lietuvos geležinkeliai” ir nodevis ekspluatācijā  slēgto infrastruktūras posmu, kas savieno staciju Mažeiķi un Lietuvas un Latvijas valstu robežas, tādejādi ir radusies iespēja veikt pārrobežu pārvadājumus VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras iecirknī Glūda – Reņģe. Lai pilnvērtīgi piemērotu maksu par Dzelzceļa likuma 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, nepieciešams veikt precizējumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”, attiecīgo shēmas redakciju tam paredzētajos punktos papildinot ar robežstaciju Reņģe.

Lasīt vairāk