AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2019.gada 8.decembra

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 8.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/87-2019 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu periodam no 2019.gada 8.decembra līdz 2020.gada 12.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā vilcienu kustības gada grafika periodā.

Lasīt vairāk

Maksas lielumi pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/75-2019 “Par dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksām un visu izmaksu parametru vienības vidējām tiešajām izmaksām 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja vienībai periodam no 2019.gada 1.oktobra” (pielikumā), ar kuru ir noteiktas infrastruktūras maksas pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem.

Lasīt vairāk

Paziņojums par mezglu komponentes proporcijas apmēru vienam vagonam 1520 kustībā

AS “LatRailNet” paziņo DR mez uztur 1520 s proporcijas apmēru maksas lielumam M mez uzt 1520 s par vienu vagonu. Atbilstoši AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – MAS) 6.pielikuma 6.punktā paredzētajai kārtībai, ja pārvadātāji norēķinās savā starpā, kad aizlaisto vilcienu vagoni tiek nodoti citam dzelzceļa pārvadātājam tālākai lietošanai, DR mez uztur 1520 s proporcijas apmērs maksas lielumam M mez uzt 1520 s par vienu vagonu ir 1,96%.

Lasīt vairāk

Veikti grozījumi maksas aprēķināšanas, iekasēšanas un jaudas sadales shēmās

AS “LatRailNet” 2019.gada 30.septembrī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./73-2019), kā arī AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./74-2019. Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” veic grozījumus dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmā

AS “LatRailNet” valde saskaņā ar Dzelzceļa likumu un Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.472 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi” 2019.gada 05.septembrī apstiprinājusi (prot. Nr.JALP-1.2/68-2019) grozījumus AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma”.

Lasīt vairāk

Veikti redakcionāli grozījumi AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/66-2019 “Par grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes sēdes protokolā Nr.JALP-1.2/45-2019 un AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija”” , ar kuru ir veikti redakcionāli grozījumi (labotas skaitliskās informācijas neprecizitātes tabulās, kas nemaina pārvadātāju veikto maksājumu apmēru).

Lasīt vairāk

Lēmums par pakāpeniskas ieviešanas plānu maksām par jaudu tehnoloģiskajā kustībā

AS “LatRailNet” paziņo, ka atbilstoši AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija lēmuma Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija“ (turpmāk – Lēmums) darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 5.punktam – Valsts dzelzceļa administrācija ir oficiāli lūgusi AS “LatRailNet” piemērot pakāpeniskas ieviešanas plānu Lēmuma darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 4.punktā noteiktajām maksām par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija, piemērojot Lēmuma darba kārtības 2.jautājuma nolemjošās daļas 5.punktā noteiktos maksas lielumus.

Lasīt vairāk

Lēmums par redakcionāliem grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 28.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/46-2019 “Par grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija” (pielikumā), ar kuru ir veikti redakcionāli grozījumi (grozīts indeksa nosaukums, 6.punkta nosaukums un atsevišķas ailes nosaukums) AS “LatRailNet” valdes 2019.gada 17.jūnija lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija”.

Lasīt vairāk