Veikti tirgus segmentu saraksta grozījumi starptautiskajā 1520 kustībā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 29.decembrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./85-2020, prot. Nr. JALP-1.2./85-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi paredz izmaiņas Maksas aprēķināšanas shēmas 6.pielikumā ietvertajā tirgus segmentu sarakstā starptautiskajā 1520 kustībā.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” apstiprina maksas par pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu no 2020.gada 13.decembra

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 14.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/74-2020 “Par maksas par būtisko funkciju veikšanu periodam no 2020.gada 13.decembra līdz 2021.gada 11.decembrim noteikšanu”, ar kuru noteiktas maksas par AS “LatRailNet” sniegtajiem pakalpojumiem nākamajā vilcienu kustības gada grafika periodā.

Lasīt vairāk

Pieņemts AS “LatRailNet” lēmums par grozījumiem maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 13.oktobrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./73-2020, prot. Nr. JALP-1.2./73-2020) ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.

Lasīt vairāk

Par Valsts Kontroles ieteikumu iestrādāšanu maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 21.augustā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./67-2020, prot. Nr. JALP-1.2./67-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Valsts kontroles revīzijā izteikto ieteikumu iestrādāšanu “Maksas aprēķināšanas shēmā”, precizējot minimālos AS “LatRailNet” lēmumu par infrastruktūras maksu pieņemšanas termiņus.

Lasīt vairāk

Atzinums par AS “LatRailNet” pasākumiem neatkarības prasību nodrošināšanā

Saskaņā ar Valsts dzelzceļa administrācijas 2020.gada 14.aprīļa elektroniski parakstītu atzinumu Nr.2-2-29 “Par AS “LatRailNet” Ziņojumu “Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2019.gadā””, Valsts dzelzceļa administrācija ir izvērtējusi AS “LatRailNet” ziņojumu un konstatējusi, ka izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, veikti nozīmīgi pasākumi gan ievērojot ārējo tiesisko regulējumu, gan izpildot Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumus, gan koncerna un AS “LatRailNet” iekšējo dokumentu normas, lai nodrošinātu neatkarības prasību ievērošanu saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu nosacījumiem.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” paziņojums par vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru visā tīklā

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 2019.gada 23.decembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) “Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra” ir apstiprināti indeksētie maksas par DzL 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa), lielumi periodam no 2020.gada 1.februāra.

Lasīt vairāk