AS “LatRailNet” papildina maksas aprēķināšanas shēmu ar robežstaciju Reņģe

AS “LatRailNet” 2020.gada 25.februārī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./21-2020. Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.

Lietuvas teritorijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras  pārvaldītājs AB “Lietuvos geležinkeliai” ir nodevis ekspluatācijā  slēgto infrastruktūras posmu, kas savieno staciju Mažeiķi un Lietuvas un Latvijas valstu robežas, tādejādi ir radusies iespēja veikt pārrobežu pārvadājumus VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras iecirknī Glūda – Reņģe. Lai pilnvērtīgi piemērotu maksu par Dzelzceļa likuma 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, nepieciešams veikt precizējumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”, attiecīgo shēmas redakciju tam paredzētajos punktos papildinot ar robežstaciju Reņģe.

Lasīt vairāk

Apstiprināti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 23.decembrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./99-2019, prot. Nr. JALP-1.2./99-2019) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”. Minētie grozījumi attiecas uz kārtību, kāda veicama infrastruktūras maksas indeksācija, kā arī veiktas izmaiņas tīkla mezglu komponentes piemērošanā.

Lasīt vairāk

Maksas lielumi pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/75-2019 “Par dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksām un visu izmaksu parametru vienības vidējām tiešajām izmaksām 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja vienībai periodam no 2019.gada 1.oktobra” (pielikumā), ar kuru ir noteiktas infrastruktūras maksas pārvadājumiem tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem vilcienu ceļiem.

Lasīt vairāk

Paziņojums par mezglu komponentes proporcijas apmēru vienam vagonam 1520 kustībā

AS “LatRailNet” paziņo DR mez uztur 1520 s proporcijas apmēru maksas lielumam M mez uzt 1520 s par vienu vagonu. Atbilstoši AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – MAS) 6.pielikuma 6.punktā paredzētajai kārtībai, ja pārvadātāji norēķinās savā starpā, kad aizlaisto vilcienu vagoni tiek nodoti citam dzelzceļa pārvadātājam tālākai lietošanai, DR mez uztur 1520 s proporcijas apmērs maksas lielumam M mez uzt 1520 s par vienu vagonu ir 1,96%.

Lasīt vairāk

Veikti grozījumi maksas aprēķināšanas, iekasēšanas un jaudas sadales shēmās

AS “LatRailNet” 2019.gada 30.septembrī ir apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./73-2019), kā arī AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (valdes lēmums JALP-1.3./74-2019. Minētie grozījumi ir pieejami sadaļā Tiesību akti.

Lasīt vairāk

AS “LatRailNet” veic grozījumus dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmā

AS “LatRailNet” valde saskaņā ar Dzelzceļa likumu un Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.472 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi” 2019.gada 05.septembrī apstiprinājusi (prot. Nr.JALP-1.2/68-2019) grozījumus AS “LatRailNet” 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2016 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma”.

Lasīt vairāk

Veikti redakcionāli grozījumi AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.JALP-1.3/66-2019 “Par grozījumiem AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes sēdes protokolā Nr.JALP-1.2/45-2019 un AS “LatRailNet” 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija”” , ar kuru ir veikti redakcionāli grozījumi (labotas skaitliskās informācijas neprecizitātes tabulās, kas nemaina pārvadātāju veikto maksājumu apmēru).

Lasīt vairāk