AS “LatRailNet” lemj par Regulas normu galējo piemērošanas termiņu

AS “LatRailNet” 2018.gada 9.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu par Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus, turpmāku pakāpenisku normu galējo piemērošanas termiņu, kas nepārsniedz 2019.gada 03.jūliju, lemt vienlaikus ar Maksas aprēķināšanas shēmas un būtisko funkciju veicēja 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” grozījumu apstiprināšanu attiecībā uz kravu pārvadājumu pakalpojumiem no trešajām valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri.


VALDES LĒMUMS

Rīgā
09.04.2018.
Nr.JALP-1.3/03-2018

Par Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus, piemērošanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 28.pantu un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1.apakšpunktu – publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2017.-2018.gadam[1] un 2018.-2019.gadam[2] norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs, kurš saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta pirmajā daļā noteikto, pieņem lēmumu par aprēķināto maksu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa), ir AS “LatRailNet” (turpmāk arī būtisko funkciju veicējs). Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta otro daļu – infrastruktūras maksu nosaka atbilstoši tiešajām izmaksām, kas radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus saskaņā ar Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulā (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus (turpmāk – Regula), noteikto.

Ņemot vērā, ka Regula ir jāpiemēro no 2015.gada 1.augusta un tā ir saistoša attiecīgajiem dzelzceļa nozares tiesību subjektiem, kā arī Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 52.punktā noteikto – būtisko funkciju veicējs var nolemt, ka ne ilgāk kā līdz 2019.gada 3.jūlijam notiek pakāpeniska Regulas normu piemērošana – būtisko funkciju veicējs ir veicis faktoru izvērtēšanu, kas var ietekmēt lēmuma par infrastruktūras maksas lieluma noteikšanu procesu.

AS “LatRailNet” konstatē, ka:

  1. Regulas 3.panta 1.punktā noteikts, ka tiešās izmaksas aprēķina kā starpību starp izmaksām, kas nodrošina minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, kā arī par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un Regulas 4.pantā minētajām neattiecināmajām izmaksām;
  2. būtisko funkciju veicējam infrastruktūras maksas lieluma noteikšanai ir nepieciešams, lai infrastruktūras pārvaldītājs nodrošinātu neattiecināmo izmaksu uzskaiti atbilstoši Regulas prasībām, jo par izmaksu uzskaiti ir atbildīgs infrastruktūras pārvaldītājs;
  3. infrastruktūras pārvaldītājs atbilstoši Dzelzceļa likuma 10.1panta piektajai daļai un būtisko funkciju veicēja 2017.gada 30.jūnija valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/04-2017 nolemjošās daļas 1.punktam, ir izstrādājis un būtisko funkciju veicējam 2018.gada 31.janvārī iesniedzis (vēstule Nr.DF-6.4.1/34-2018) “Metodiku izmaksu attiecināšanai pa pakalpojumiem”, kura apstiprināta ar infrastruktūras pārvaldītāja Prezidentu padomes 2017.gada 05.oktobra lēmumu Nr.PP-28/308, kurā nolemts, ka “Metodika izmaksu attiecināšanai pa pakalpojumiem” stājas spēkā vienlaikus ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna vadības grāmatvedības uzskaites un pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšanas politiku – tas ir, no 2017.gada 05.oktobra;
  4. infrastruktūras pārvaldītāja iesniegtā “Metodika izmaksu attiecināšanai pa pakalpojumiem” pēc savas būtības atbilst būtisko funkciju veicēja 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – Maksas aprēķināšanas shēma) ietvertajiem izmaksu attiecināšanas nosacījumiem;
  5. atbilstoši Dzelzceļa likuma 28.panta sestajai daļai – maksāšanas noteikumus, ko piemēro starptautiskiem kravu pārvadājumu pakalpojumiem no trešajām valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri, būtisko funkciju veicējs publicē savā mājaslapā internetā vismaz divus mēnešus pirms attiecīgās infrastruktūras maksas stāšanās spēkā;
  6. Valsts dzelzceļa administrācijas rīkotās dzelzceļa nozares speciālistu Konsultatīvās padomes 2018.gada 21.februāra sanāksmes (prot.Nr.53) ietvaros dzelzceļa pārvadātāju pārstāvji neiebilda, ja infrastruktūras maksas aprēķināšanas modelis, tiktu ieviests jau no 2019.gada 01.janvāra, pirms tam dodot iespēju visām iesaistītajām pusēm apspriest un sniegt priekšlikumus par tā projektu attiecībā uz kravu pārvadājumiem no trešajām valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri;
  7. saskaņā ar Regulas 9.pantu Valsts Dzelzceļa administrācija var pieprasīt iesniegt tiešo izmaksu pakāpenisku ieviešanas plānu, ja infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmas normu piemērošana radīs būtisku infrastruktūras maksas palielinājumu.

Ievērojot augstāk minēto un Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 52.punktu,

valde nolemj, balsojot “par”:

lemt par turpmāku pakāpenisku Regulas normu galējo piemērošanas termiņu, kas nepārsniedz 2019.gada 03.jūliju, vienlaikus ar Maksas aprēķināšanas shēmas un būtisko funkciju veicēja 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (turpmāk – Maksas iekasēšanas shēma) grozījumu apstiprināšanu attiecībā uz kravu pārvadājumu pakalpojumiem no trešajām valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri, ievērojot infrastruktūras pārvaldītāja izmaksu uzskaites sistēmas spēju nodrošināt Maksas aprēķināšanas shēmā un Maksas iekasēšanas shēmā paredzēto informāciju, kā arī iespējamo infrastruktūras maksas palielinājuma ietekmi, ja:

– varēs paredzēt, ka infrastruktūras maksa būtiski palielināsies pēc Maksas aprēķināšanas shēmas un Maksas iekasēšanas shēmas īstenošanas;
– šādu pakāpeniskas ieviešanas plānu pieprasīs Valsts dzelzceļa administrācija. 

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un tas trīs darba dienu laikā tiks publicēts būtisko funkciju veicēja mājaslapā internetā.

Par šī lēmuma pieņemšanu būtisko funkciju veicējs informēs infrastruktūras pārvaldītāju un Valsts dzelzceļa administrāciju.

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko
Valdes loceklis G.Lapiņš

[1] https://www.ldz.lv/sites/default/files/TIKLA%20PARSKATS%202017-2018-gr.2.pdf
[2] https://www.ldz.lv/sites/default/files/TIKLA%20PARSKATS%202018-2019_0.pdf


 

Attēls:
“ER2T-7113R_TTII_49km” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti