Paziņojums par grozījumu veikšanu AS “LatRailNet” maksas iekasēšanas shēmā

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs AS “LatRailNet” informē, ka AS “LatRailNet” ir izstrādājusi un 2018.gada 26.februārī apstiprinājusi (prot. Nr.JALP-1.2/17-2018) grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.

Grozījumi pieņemti atbilstoši Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada 01.februāra lēmumam Nr.1.5.-6/6 Par maksas iekasēšanas shēmu, ar kuru uzdots līdz 2018.gada 1.martam nodrošināt tādu grozījumu veikšanu, kas nodrošinātu noteikumu atbilstību Dzelzceļa likuma 27.panta otrās daļas trešā teikuma prasībām, paredzot, ka par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju var norēķināties pieteikuma iesniedzējs, ja tam ar pārvaldītāju ir noslēgts atbilstošs līgums. Grozījumi tiks iekļauti VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā 2017.-2018.gadam un tīkla pārskata 2018.-2019.gadam projektā.


Sasitītie dokumenti pieejami sadaļā “AS LatRailNet shēmas” vai sekojiet saitēm zemāk:

 Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (apstiprināti 26.02.2018., prot.Nr.JALP-1.2/17-2018)

AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumi Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (konsolidēta versija ar grozījumiem uz 26.02.2018.)


Attēls:
“Riga Railway Bridge” by Bernt Rostad (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti