Pieteikšanās: līdz 28.12.2020.

VAS “Latvijas dzelzceļš” kā AS “LatRailNet” vienīgais akcionārs izsludina atklātu konkursu uz trīs padomes locekļu amatiem (divi neatkarīgie un viens atkarīgais) šādās kompetences jomās:

 • transporta un loģistikas joma(kapitālsabiedrības darbības joma);
 • finanšu jautājumi, attīstība, risku vadība un iekšējās kontroles sistēmas;
 • biznesa procesu digitalizācijas vadība.

AS “LatRailNet” ir VAS ″Latvijas dzelzceļš″ meitas uzņēmums, kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas – lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu. Vairāk informācijas mājaslapā:  https://www.lrn.lv

AS “LatRailNet”  padomes locekļu amatu kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās un atbilstības prasības:

 • valsts valodas prasmes C1 līmenī, angļu un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī  padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • ne mazāk kā 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 7 gadu laikā) vidējas vai lielas (gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta izpratnē) kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekļa amatā, pieredze padomes locekļa amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;
 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • padomes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām;
 • uz pretendentu nav attiecināms likuma “Dzelzceļa likums” 13’ (prim) panta regulējums;
 • neatkarīgo padomes locekļa amatiem papildus piemērojama obligāta atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta sestās daļas prasībām.

Padomes locekļu amata kandidātiem vērtējamās zināšanas, kompetences un profesionālā pieredze:

 • pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, sadarbības veidošanā ar trešajām pusēm, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze padomes locekļa amatā;
 • pieredze atbilstoši amata profilam – biznesa procesu digitalizācijas vadībā, kapitālsabiedrības darbības jomā (transports un loģistika),  kapitālsabiedrību finanšu pārvaldības un stratēģijas izstrādes  jomā;
 • pieredze pārmaiņu un  iesaistīto pušu vadībā;
 • pieredze vai zināšanas un izpratne par kapitālsabiedrības darbības jomu, kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības jautājumiem, risku un iekšējās kontroles sistēmas vadību;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu;
 • spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020. gada 28. decembrim iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums AS “LatRailNet”” padomes locekļa amatam (norādot   vienu vai vairākus amata profilus, uz kuriem pretendējat)” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pllrn@ldz.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus (parakstītus ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā):

 1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (pievienotā CV forma) aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija;
 2. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību AS “LatRailNet” konkrētā padomes locekļa amatam pieredze atbilstoši amata profilam – biznesa procesu digitalizācijas vadība, kapitālsabiedrības darbības joma,  kapitālsabiedrību finanšu pārvaldības un stratēģijas izstrādes  joma, norādot prioritāro jomu, uz kuru piesakās);
 3. Izglītību apstiprinošu dokumentu kopiju/-as;
 4. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (speciāli sagatavotajā apliecinājuma formā: PL_apliecinajums_visi_pretendenti.);
 5. Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (ja attiecināms) (sagatavotajā apliecinājuma formā: PL_apliecinajums_neatkarīgie_padomes_locekļi.)

AS “LatRailNet” padomes locekļu personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos  atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija– SIA “Eiro Personāls”.

Interviju process tiks organizēts, ievērojot drošības pasākumus. Kandidātiem, kuri tiks virzīti uz interviju ar nominācijas komisiju, tiks lūgts sagatavot un prezentēt uzņēmuma nākotnes redzējumu.

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”

Mēneša atlīdzība (bruto):   1600 EUR bruto (Padomes priekšsēdētājam)

Mēneša atlīdzība (bruto):   1400 EUR bruto (Padomes loceklim)

Tālrunis uzziņām par konkursu: 26435889 (Eiro Personāls vadītāja, padomes atlases projekta vadītāja Evita Mackeviča).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka, piesakoties padomes locekļu vakancēm, Jūs sniedzat atļauju personas datu apstrādei un tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Eiro Personāls” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot uz eiropersonals@eiropersonals.lv .