Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra Latvijā ir brīvi pieejama un atklāta kravu un pasažieru pārvadājumiem, kā arī tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu var pretendēt visi pārvadātāji, kas saņēmuši pārvadātāja licenci, nokārtojuši drošības sertifikātu un atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām iesnieguši infrastruktūras jaudas pieteikumu AS "LatRailNet".

AS "LatRailNet" lēmumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksu un jaudas sadali pieņem, ievērojot vienlīdzības principu, kā arī optimālas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas prasības. AS "LatRailNet", veicot savas funkcijas, ir pienākums nodrošināt visiem pārvadātājiem vienlīdzīgas, taisnīgas un nediskriminējošas piekļuves iespējas dzelzceļa infrastruktūrai. Piemēram, pārvadātājiem, kas ar vienādiem nosacījumiem sniedz ekvivalentus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, par infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem tiek noteikta vienāda maksa, savukārt sadalot jaudu, visiem pārvadātājiem tiek piemēroti vienādi jaudas pieteikumu vērtēšanas kritēriji u.tml.

Latvijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudu pārvadājumiem izmanto divi pasažieru un trīs kravu pārvadātāji.

Tīkla pārskats (pieejams šeit) sniedz detalizētu informāciju tiem interesentiem, kas vēlas veikt pārvadājumus, izmantojot šiem mērķiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, ko pārvalda VAS "Latvijas dzelzceļš" (reģ. nr. 40003032065). Tīkla pārskats galvenokārt ir paredzēts dzelzceļa infrastruktūras jaudas izmantošanas pretendentiem, lai dotu iespēju kravu un pasažieru pārvadātājiem sagatavot jaudas pieprasījumu attiecīgajam vilcienu kustības grafika periodam. Tīkla pārskatā sniegta vispārīga informācija par tīklu, aprakstīti piekļuves nosacījumi, tai skaitā pārvadājumu licences un drošības sertifikāta iegūšanai, raksturota pieejamā infrastruktūra, aprakstīta jaudas iedalīšanas kārtība, definēti pakalpojumi, kas iekļauti pamatpakalpojumu sarakstā un papildpakalpojumi, par kuriem jāslēdz atsevišķi līgumi, kā arī aprakstīta maksājumu kārtība par infrastruktūras izmantošanu un sniegtajiem pakalpojumiem.