AS “LatRailNet” apstiprina grozījumus maksas aprēķināšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 06.novembrī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./84-2019, prot. Nr. JALP-1.2./84-2019) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”.


Shēmas grozījumi pieejami sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 06.11.2019., prot. Nr. JALP-1.2./84-2019)


VALDES LĒMUMS

Rīgā

06.11.2019.
Nr.JALP-1.3./84-2019 (prot. Nr.JALP-1.2./84-2019)

Par maksas aprēķināšanas shēmas grozījumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, AS “LatRailNet” no 2011.gada 01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja būtiskās funkcijas.
Atbilstoši Dzelzceļa likumam un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1.apakšpunktam – infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatā 2019.-2020.gadam (turpmāk – tīkla pārskats) norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS “LatRailNet”, kas saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1.panta 42.punktu un 11.panta pirmo daļu ir subjekts, kurš atbildīgs par maksas aprēķināšanas shēmas izstrādi un apstiprināšanu.

AS “LatRailNet” secina, ka:

1. ja infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanas sagaidāmā pilno izmaksu vērtība plānošanas perioda beigās ir mazāka par prognozētajām infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanas pilnajām izmaksām plānošanas periodā, kas tika pieņemtas, aprēķinot plānošanas perioda pieteikuma nodrošinājuma maksājumus par vairāk kā 3%, tad infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam būtu jāsamazina nākamā plānošanas perioda būtisko funkciju veikšanas pilnās izmaksas par izmaksu korekcijas vērtību;
2. nepieciešams veikt grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – Aprēķināšanas shēma);
3. Aprēķināšanas shēmas grozījumi izstrādāti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1.panta 42.punktu un 11.panta pirmo daļu, Pārejas noteikumu 35.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1.apakšpunktu;
4. Aprēķināšanas shēmas grozījumu projekts ir apspriests kopīgā sanāksmē ar pieteikumu iesniedzēju un infrastruktūras pārvaldītāja pārstāvju piedalīšanos;
5. Konkurences likums aizliedz ļaunprātīgi izmantot dominējošo stāvokli tirgū. Konkurences padomes pieņemtie tiesību akti nosaka, ka konkurencei jānorit, ievērojot vienlīdzības principu, tas ir, prasības, kas tiek piemērotas tirgus dalībniekiem, ir iepriekš zināmas un skaidri saprotamas, objektīvi pamatotas un vienlīdzīgas, kas nepieļauj atsevišķu tirgus dalībnieku diskriminēšanu.

Pamatojoties uz Dzelzceļa likumu un tā Pārejas noteikumu 35.punktu, kā arī infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatā noteikto,

valde nolemj, balsojot “par”:
1. apstiprināt Aprēķināšanas shēmas grozījumus atbilstoši iesniegtajam projektam;
2. vienas darba dienas laikā Aprēķināšanas shēmas grozījumus publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā;
3. iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā Aprēķināšanas shēmas grozījumus;
4. sagatavot Aprēķināšanas shēmas grozījumu tulkojumu angļu valodā, publicēt to AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā;
5. Aprēķināšanas shēmas grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.
Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sūdzību par Aprēķināšanas shēmas grozījumiem saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta divpadsmito daļu var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tie ir publicēti.

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko

Valdes loceklis G.Lapiņš

Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti