Veikti grozījumi AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas un maksas iekasēšanas shēmās

AS “LatRailNet” valde 2019.gada 17.jūnijā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./44-2019, prot. Nr. JALP-1.2./44-2019) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta otro daļu grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.


Dokumenti pieejami sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 17.06.2019., prot. Nr. JALP-1.2./44-2019)

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (apstiprināti 17.06.2019., prot. Nr. JALP-1.2./44-2019)


VALDES LĒMUMS

Rīgā
17.06.2019.
Nr.JALP-1.3./44-2019
(prot. Nr. JALP-1.2./44-2019)

Par maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu grozījumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, AS “LatRailNet” no 2011.gada 01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja būtiskās funkcijas.
Atbilstoši Dzelzceļa likumam un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1.apakšpunktam – infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatā 2019.-2020.gadam (turpmāk – tīkla pārskats) norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS “LatRailNet”, kas saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1.panta 42. un 43.punktu, 11.panta pirmo daļu un 12.panta otro daļu ir subjekts, kurš atbildīgs par maksas aprēķināšanas un maksas iekasēšanas shēmu izstrādi un apstiprināšanu.

AS “LatRailNet” secina, ka:

1. ir konstatētas atsevišķas pārrakstīšanās un redakcionālas kļūdas AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – Aprēķināšanas shēma) un AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (turpmāk – Iekasēšanas shēma).
Konstatētās kļūdas nerada būtiskus sarežģījumus Aprēķināšanas shēmas un Iekasēšanas shēmas normu piemērošanā, taču tās ir nepieciešams novērst, lai neradītu kļūdainu un neprecīzu normu izpratni un piemērošanu.
Infrastruktūras pārvaldītājs ir norādījis uz iespējamu infrastruktūras maksas nevienlīdzīgas piemērošanas iespējām kravu pārvadājumiem starptautiskajā 1520 kustībā, kuri tiek veikti caur robežas šķērsošanas vietām – Daugavpils un Rēzeknes stacijām, pretstatā kravu pārvadājumiem caur robežas stacijām Lugaži un Meitene, tādēļ būtu nepieciešams veikt grozījumus Aprēķināšanas shēmas 6.pielikumā.

2. Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumi ir izstrādāti saskaņā ar Dzelzceļa likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus (turpmāk – Regula), kā arī citām saistošo ārējo tiesību aktu prasībām;

Pamatojoties uz Dzelzceļa likumu un tā Pārejas noteikumu 35.punktu, kā arī infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatā noteikto,

valde nolemj, balsojot “par”:

1. apstiprināt Aprēķināšanas shēmas grozījumus atbilstoši iesniegtajam projektam;
2. apstiprināt Iekasēšanas shēmas grozījumus atbilstoši iesniegtajam projektam;
3. vienas darba dienas laikā Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumus publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā;
4. iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumus;
5. sagatavot Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumu tulkojumu angļu valodā, publicēt to AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā;
6. Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sūdzību par Aprēķināšanas shēmas grozījumiem saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta divpadsmito daļu var iesniegt Valsts Dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tie ir publicēti.
Sūdzību par Iekasēšanas shēmas grozījumiem saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta devīto daļu var iesniegt Valsts Dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tie ir publicēti.

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko
Valdes loceklis G.Lapiņš

Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti