AS “LatRailNet” apstiprina Maksas aprēķināšanas shēmas un Maksas iekasēšanas shēmas grozījumus

AS LatRailNet valde 2019.gada 29.aprīlī (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./31-2019, prot. Nr. JALP-1.2./31-2019) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu ir izstrādājusi un apstiprinājusi grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” un saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta otro daļu grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.


Dokumenti pieejami sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (apstiprināti 29.04.2019., prot. Nr. JALP-1.2./31-2019)

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (apstiprināti 29.04.2019., prot. Nr. JALP-1.2./31-2019)


VALDES LĒMUMS

Rīgā
29.04.2019.
Nr. JALP-1.3./31-2019 (prot. Nr. JALP-1.2./31-2019)

Par maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, AS “LatRailNet” no 2011.gada 01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja būtiskās funkcijas.
Atbilstoši Dzelzceļa likumam un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” 5.1.apakšpunktam – infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatā 2019.-2020.gadam (turpmāk – tīkla pārskats) norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS “LatRailNet”, kas saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1.panta 42. un 43.punktu, 11.panta pirmo daļu un 12.panta otro daļu ir subjekts, kurš atbildīgs par maksas aprēķināšanas un maksas iekasēšanas shēmu izstrādi un apstiprināšanu.

AS “LatRailNet” secina, ka:

1. ir izstrādāti šādi grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – Aprēķināšanas shēma):
1.1. Aprēķināšanas shēma papildināta ar jaunām definīcijām;
1.2. jaunā redakcijā izteikti Aprēķināšanas shēmas 1., 3., 5., 7.pielikums;
1.3. izstrādāts Aprēķināšanas shēmas 6. un 8.pielikums;
1.4. papildināts Aprēķināšanas shēmas izdošanas tiesiskais pamats;
1.5. veikti redakcionāli grozījumi, attiecīgi grozot atsauču numerāciju;

2. ir izstrādāti šādi grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (turpmāk – Iekasēšanas shēma):
2.1. Iekasēšanas shēma papildināta ar jaunām definīcijām;
2.2. veikti papildus grozījumi, kas konceptuāli saskaņoti ar Valsts Dzelzceļa administrāciju, ievērojot tās 2018.gada 01.februāra lēmumā Nr.1.5-6/6 noteikto;
2.3. papildināts Iekasēšanas shēmas izdošanas tiesiskais pamats;
2.4. veikti redakcionāli grozījumi, attiecīgi grozot atsauču numerāciju;

3. Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumi ir izstrādāti saskaņā ar Dzelzceļa likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus (turpmāk – Regula), kā arī citām saistošo ārējo tiesību aktu prasībām;

4. vienlaikus ar Aprēķināšanas shēmas un Iekasēšanas shēmas grozījumu apstiprināšanu attiecībā uz kravu pārvadājumu pakalpojumiem no trešajām valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri, nepieciešams lemt par Regulas normu galējo piemērošanas termiņu, kas nepārsniedz 2019.gada 03.jūliju;

5. Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumi ir tikuši apspriesti ar pieteikumu iesniedzēju, dzelzceļa pārvadātāju, infrastruktūras pārvaldītāja, nozares asociāciju, Valsts Dzelzceļa administrācijas, Satiksmes ministrijas pārstāvju piedalīšanos AS “LatRailNet” rīkotās oficiālās sanāksmēs, kā arī Valsts Dzelzceļa administrācijas rīkotās dzelzceļa nozares speciālistu Konsultatīvās padomes sanāksmēs;

6. no pieteikumu iesniedzējiem (dzelzceļa pārvadātājiem), infrastruktūras pārvaldītāja un Valsts Dzelzceļa administrācijas tika saņemti priekšlikumi un precizējumi, kuri tika izvērtēti un pēc nepieciešamības iekļauti Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumos;
Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 1.panta 42. un 43.punktu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta otro daļu, 28.panta sesto daļu, Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, kā arī infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatā noteikto,

valde nolemj, balsojot “par”:

1. apstiprināt Aprēķināšanas shēmas grozījumus atbilstoši iesniegtajam projektam;

2. apstiprināt Iekasēšanas shēmas grozījumus atbilstoši iesniegtajam projektam;

3. vienas darba dienas laikā Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumus publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā;

4. iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumus (izņemot Aprēķināšanas shēmas 6.pielikumu);

5. sagatavot Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumu tulkojumu angļu valodā, publicēt to AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā (izņemot Aprēķināšanas shēmas 6.pielikumu);

6. Aprēķināšanas shēmas 6.pielikumu publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā internetā vismaz divus mēnešus pirms attiecīgās infrastruktūras maksas stāšanās spēkā un to neiekļaut infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatā;

7. Regulas galējais piemērošanas termiņš ir 2019.gada 01.jūlijs;

8. Aprēķināšanas un Iekasēšanas shēmu grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sūdzību par Aprēķināšanas shēmas grozījumiem saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta divpadsmito daļu var iesniegt Valsts Dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tie ir publicēti.

Sūdzību par Iekasēšanas shēmas grozījumiem saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta devīto daļu var iesniegt Valsts Dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tie ir publicēti.

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko
Valdes loceklis G.Lapiņš

Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti