Paziņojums par mezglu komponentes proporcijas apmēru vienam vagonam 1520 kustībā

AS “LatRailNet” paziņo DR mez uztur 1520 s proporcijas apmēru maksas lielumam M mez uzt 1520 s par vienu vagonu. Atbilstoši AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – MAS) 6.pielikuma 6.punktā paredzētajai kārtībai, ja pārvadātāji norēķinās savā starpā, kad aizlaisto vilcienu vagoni tiek nodoti citam dzelzceļa pārvadātājam tālākai lietošanai, DR mez uztur 1520 s proporcijas apmērs maksas lielumam M mez uzt 1520 s par vienu vagonu ir 1,96%.

Atsauces uz tiesību aktiem:

Ja dzelzceļa pārvadātājs ir veicis norēķinus par tirgus segmentā starptautiskajā 1520 kustībā no valsts robežas šķērsošanas vietām, kā arī robežstacijām (Meitene un Lugaži) faktiski aizlaisto kravas vilcienu divkāršotu (kustībā pāra un nepāra virzienos) skaitu, bet LDZ tīklā daļa no aizlaisto vilcienu vagoniem tika nodota citam dzelzceļa pārvadātājam tālākai lietošanai, tad dzelzceļa pārvadātāji norēķinās savā starpā, ievērojot maksas noteicēja noteiktu DR mez uztur 1520 s proporciju vienam vagonam, ko aprēķina kā apgrieztu attiecību starp plānošanas perioda vilcienu skaita darbības rādītāju DR mez uztur 1520 s un šim darbības rādītājam atbilstošo vagonu skaitu. DR mez uztur 1520 s proporciju vienam vagonam maksas noteicējs nosaka un publicē savā mājaslapā internetā.

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 17.06.2019. valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/45-2019) “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija” nolemto ir noteiktas infrastruktūras maksas regulāras satiksmes kravu pārvadājumu starptautiskajā 1520 kustībā, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, un citu kravu pārvadājumu pakalpojumu starptautiskajā 1520 kustībā tirgus segmentos.

Ievērojot MAS 6.pielikuma 6.punktā noteikto, maksas lielumu M mez uzt 1520 s sadala starp pārvadātāju, kas veic pārvadājumus pierobežas iecirkņos (Valsts robeža – Zilupe – Rēzekne, Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne, Valsts robeža – Indra – Daugavpils) un pirmo pārvadātāju, kas turpina kustību no Rēzeknes un Daugavpils stacijām, ievērojot proporciju, ko aprēķina kā attiecību starp pārskata perioda vilcienu kilometru skaita summu šajos pierobežas iecirkņos pret pārskata perioda vilcienu kilometru skaita summu pārējā infrastruktūras tīkla daļā starptautiskajā 1520 kustībā.

Attēls:
“Riga Railway Bridge” by Bernt Rostad (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti