Paziņojums par mezglu komponentes sadalījumu starptautiskajā 1520 kustībā

AS “LatRailNet” paziņo, ka atbilstoši AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma” (turpmāk – MAS) 6.pielikuma 6.punktā paredzētajai kārtībai infrastruktūras maksas par  mezglu uzturēšanu lielums M mez uzt 1520 s kravu pārvadājumos starptautiskajā 1520 kustībā periodā pēc 2019.gada 1.jūlija ir piemērojams, ievērojot šādas proporcijas:

1) 17,2% apmērā pārvadātājam, kas veic pārvadājumus pierobežas iecirkņos (Valsts robeža – Zilupe – Rēzekne, Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne, Valsts robeža – Indra – Daugavpils);

2) 82,8% apmērā pirmajam pārvadātājam, kas turpina kustību no Rēzeknes un Daugavpils stacijām.

Šī proporcija ir piemērojama arī pierobežas iecirkņos Valsts robeža – Kurcums – Daugavpils un Valsts robeža – Eglaine – Daugavpils.

Atsauces uz tiesību aktiem:

Saskaņā ar AS “LatRailNet” 17.06.2019. valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 (prot. Nr.JALP-1.2/45-2019) “Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija” nolemto ir noteiktas infrastruktūras maksas regulāras satiksmes kravu pārvadājumu starptautiskajā 1520 kustībā, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, un citu kravu pārvadājumu pakalpojumu starptautiskajā 1520 kustībā tirgus segmentos.

Ievērojot MAS 6.pielikuma 6.punktā noteikto, maksas lielumu M mez uzt 1520 s sadala starp pārvadātāju, kas veic pārvadājumus pierobežas iecirkņos (Valsts robeža – Zilupe – Rēzekne, Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne, Valsts robeža – Indra – Daugavpils) un pirmo pārvadātāju, kas turpina kustību no Rēzeknes un Daugavpils stacijām, ievērojot proporciju, ko aprēķina kā attiecību starp pārskata perioda vilcienu kilometru skaita summu šajos pierobežas iecirkņos pret pārskata perioda vilcienu kilometru skaita summu pārējā infrastruktūras tīkla daļā starptautiskajā 1520 kustībā.

Attēls:
“Railways” by Ignat Gorazd (CC BY 2.0)

Komentāri slēgti