AS “LatRailNet” apstiprina grozījumus maksas iekasēšanas shēmā

AS “LatRailNet” valde 2020.gada 03.jūlijā (valdes lēmums Nr. JALP-1.3./57-2020, prot. Nr. JALP-1.2./57-2020) saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta otro daļu grozījumus AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma”.


Dokumenti pieejami sadaļā “Tiesību akti” vai sekojiet saitei zemāk:

  Grozījumi AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (apstiprināti 03.07.2020., prot. Nr. JALP-1.2./57-2020)


VALDES LĒMUMS

Rīgā

03.07.2019. Nr.JALP-1.3/57-2020 (prot. Nr.JALP-1.2/ 57-2020)

Par grozījumu apstiprināšanu maksas iekasēšanas shēmā

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, AS “LatRailNet” no 2011.gada 01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) pārvaldītāja būtiskās funkcijas. Atbilstoši Dzelzceļa likuma 28.pantam un 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.244 “Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu” (turpmāk – MK noteikumi) 5.1.apakšpunktam – infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2018.-2019.gadam un 2019.-2020.gadam norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS “LatRailNet”, kura saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1.panta 43.punktu un 12.panta otro daļu ir subjekts, kurš pēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītāju, ir atbildīgs par AS “LatRailNet” 2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/02-2017 “Maksas iekasēšanas shēma” (turpmāk – MIS) izstrādi un apstiprināšanu.

AS “LatRailNet” konstatē, ka:

1. AS “LatRailNet” ir konsultējusies ar pieteikumu iesniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītāju veicot MIS grozījuma projekta apspriešanu rakstveidā, aicinot sniegt priekšlikumus un komentārus par izstrādāto dokumenta projektu. AS “LatRailNet” tam paredzētajā termiņā nav saņēmusi pieteikumu iesniedzēju vai infrastruktūras pārvaldītāja iebildumus par sagatavoto MIS grozījumu projektu;

3. ja konkrētam tirgus segmentam, kurā pārvadājumus veic izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, konkrētā dzelzceļa infrastruktūras daļā tiek būtiski mainīti maksāšanas nosacījumi attiecībā uz MIS 1.punktā minēto infrastruktūras maksu, piemēram, lai stimulētu dzelzceļa infrastruktūras jaudas izmantošanu, ir nepieciešams nodrošināt tādu mehānismu, kas ļautu pilnvērtīgi sasniegt piemērotā diferenciācijas instrumenta piemērošanas mērķi, nepalielinot maksu par ārpusplāna jaudas pieteikšanu, ņemot vērā, ka pieteikumu iesniedzēji vilcienu kustības gada grafika sastādīšanas brīdī objektīvu iemeslu dēļ nevarēja būt informēti vai kā citādi paredzēt šādu stimulējošu infrastruktūras maksas diferenciācijas instrumentu ieviešanu;

4. MIS grozījumu projekts tika izstrādāts, ievērojot Dzelzceļa likuma 12.panta otrajā daļā noteikto, tas ir, konsultējoties ar pieteikumu iesniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītāju, veicot MIS grozījuma projekta apspriešanu rakstveidā;

5. MIS grozījumi izstrādāti, ievērojot Dzelzceļa likumā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulā (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus, kā arī citu saistošo ārējo tiesību aktu prasības.

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 1.panta 43.punktu, 12.panta otro daļu un 28.pantu, kā arī infrastruktūras pārvaldītāja infrastruktūras tīkla pārskatos 2018.-2019.gadam un 2019.-2020.gadam noteikto,
valde nolemj, balsojot “par”:

1. apstiprināt MIS grozījumus atbilstoši iesniegtajam projektam;

2. MIS grozījumus publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā;

3. sagatavot MIS grozījumu tulkojumu angļu valodā, publicēt AS “LatRailNet” mājaslapā internetā un iesniegt infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā;

4. MIS grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sūdzību par MIS grozījumiem saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta devīto daļu var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tie ir publicēti.

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko

Valdes loceklis G.Lapiņš

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

Attēls:
“2M62-1003_Zemitani” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti