AS "LatRailNet" izstrādā vilcienu ceļu iedalīšanas kārtību, iekļauj to jaudas sadales shēmā, kā arī iesniedz to infrastruktūras pārvaldītājam publicēšanai infrastruktūras tīkla pārskatā. Jaudas sadales shēmā konkretizē nosacījumus ar kādiem, nosakot vilcienu ceļu iedalīšanas prioritātes, ņem vērā vilcienu ceļu iepriekšējo noslogotību.

AS "LatRailNet" atbild uz atsevišķu vilcienu ceļu pieprasījumiem cik ātri vien iespējams un jebkurā gadījumā – ne ilgāk kā piecu darbdienu laikā. Informāciju par pieejamo neizmantoto jaudu dara pieejamu visiem pieteikuma iesniedzējiem, kas varētu vēlēties šo jaudu izmantot.

AS "LatRailNet" attiecīgā gadījumā izvērtē vajadzību apstiprinātā kustības grafika spēkā esamības laikā saglabāt pieejamu rezerves jaudu, lai varētu ātri reaģēt uz paredzamiem jaudas pieprasījumiem. Šo principu piemēro arī pārslogotas infrastruktūras gadījumos.

Informāciju par pieejamo neizmantoto infrastruktūras jaudu dara pieejamu visiem pieteikuma iesniedzējiem, kas varētu vēlēties šo infrastruktūras jaudu izmantot.

Attēls:
"Daugavpils 2015" by stillbild (CC BY 2.0)