Apstiprināta pārvadājumu organizēšanas atlaide no 2018.gada 1.janvāra

AS “LatRailNet” ir pieņēmusi lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksai 88,8% apmērā no infrastruktūras maksas, kas noteikta laika periodam pēc 2017.gada 31.decembra.


VALDES LĒMUMS

Rīgā 29.06.2017.

Nr. JALP-1.3/03-2017 (prot. Nr. JALP-1.2/30-2017)

Par pārvadājumu organizēšanas atlaides piemērošanu

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35. punktu, AS “LatRailNet” (turpmāk – būtisko funkciju veicējs) no 2011. gada 1. janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas, tajā skaitā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2011. gada 16. jūnija lēmuma Nr. 1/11 “Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtības” (turpmāk – Kārtība) 1.2. apakšpunktā noteikto ir tiesīga piemērot maksai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (turpmāk – infrastruktūras maksa) ekonomiski pamatotas atlaides.

Saskaņā ar Kārtības 3. un 4. punktu lēmumu par infrastruktūras maksas atlaides piemērošanu pieņem būtisko funkciju veicējs, informējot par to regulatīvo iestādi un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – pārvaldītājs).

Būtisko funkciju veicējs konstatē, ka:

1. atbilstoši Kārtībā noteiktajam pārvaldītājam tika pieprasīta nepieciešamā informācija pārvaldītāja un komercsabiedrību, kas saņēmušas pārvadātāja licenci vai drošības apliecību dzelzceļa pārvadājumu veikšanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai (turpmāk – pārvadātājs) vilcieniem un citam ritošam sastāvam, kas nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet ir saistīti ar avārijas seku novēršanu vai likvidēšanu, vilcienu sastāvu sagatavošanu pārvadājumu veikšanai, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu, visu remonta darbu veikšanu atlaides (turpmāk – pārvadājumu organizēšanas atlaide) noteikšanai;

[:]

Būtisko funkciju veicējs secina, ka:

[:]

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35. un 40. punktu, kā arī Kārtības 3., 4., 26., 28. un 29.punktu,

Būtisko funkciju veicēja valde nolemj, balsojot par:

1. piemērot pārvadājumu organizēšanas atlaidi pārvaldītāja nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nodrošina Kārtības 16. punktā noteiktos tehnoloģiskos procesus, 100 % apmērā no infrastruktūras maksām, kas noteiktas laika periodam pēc 2017. gada 31. decembra;

2. piemērot pārvadājumu organizēšanas atlaidi pārvadātāju nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nodrošina Kārtības 16.punktā noteiktos tehnoloģiskos procesus, 88,8 % apmērā no infrastruktūras maksām, kas noteiktas laika periodam pēc 2017. gada 31. decembra;

3. noteikt, ka nolemjošās daļas 1. un 2. punktā piemērotās pārvadājumu organizēšanas atlaides stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri un ir spēkā līdz datumam, ar kuru spēku zaudē ar AS “LatRailNet” 2017. gada 29. jūnija valdes lēmumu Nr. JALP-1.3/02-2017 apstiprinātās infrastruktūras maksas.

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par lēmuma pieņemšanu AS “LatRailNet” informēs regulatīvo iestādi – Valsts Dzelzceļa administrāciju un pārvaldītāju.

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 43. punktu sūdzību par nolemjošās daļas 1. un 2. punktā noteikto pārvadājumu organizēšanas atlaižu atbilstību Kārtībai var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā mēneša laikā pēc šī lēmuma publicēšanas.

Valdes priekšsēdētāja (personiskais paraksts) J. Hudenko
Valdes loceklis (personiskais paraksts) G. Lapiņš

IZRAKSTS PAREIZS
AS “LatRailNet” vadītāja palīgs (personiskais paraksts) Ē. Pjatkins
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā


 

Attēls:
“Dubulti_station_2016_02” by Егор Журавлёв (CC BY-SA 2.0)

Komentāri slēgti