Vispārēja informācija par jaudas sadales shēmu

Infrastruktūras jaudu sadala taisnīgi, nediskriminējoši un ievērojot sniegtās informācijas konfidencialitāti, kā arī nodrošinot efektīvu infrastruktūras izmantošanu. Infrastruktūras jaudu piešķir uz 12 mēnešu ilgu laikposmu no vilcienu kustības gada grafika spēkā stāšanās. Infrastruktūras jaudas sadales procedūras un ar tām saistītie termiņi noteikti Dzelzceļa likuma 27.pantā, Jaudas noteikumos un jaudas sadales shēmā, kā arī Komisijas lēmumā.

Ikgadējā infrastruktūras jauda tiek sadalīta, pamatojoties uz infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumiem, kurus līdz 15. maijam pieteikumu iesniedzēji iesniedz LRN, kas atbild par infrastruktūras jaudas sadali, izmantojot oficiālos saziņas līdzekļus. Jaudas pieprasījumu pieteikumus iesniedz ne ātrāk kā divpadsmit mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika stāšanās spēkā atbilstoši Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmas 1. pielikumā norādītajai veidlapai, katram tirgus segmentam atsevišķi. Infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikums par starptautisko kravas vilcienu satiksmi infrastruktūras iecirkņos, kuri iekļauti RFC NSB, tiek sastādīts, izmantojot PCS, kuru nodrošina RNE. Dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentu saraksts norādīts Maksas aprēķināšanas shēmas 5. pielikumā.

Ja infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumos nav norādīti aptuvenie vilcienu nosūtīšanas vai pienākšanas laiki, LRN apmierina pieprasījumus, iedalot tiem norādīto vilcienu ceļu skaitu vidēji diennaktī. Konkrēto vilcienu nosūtīšanas vai pienākšanas laiku šādiem pieprasījumiem LRN nosaka, veicot vilcienu ceļu iedalīšanu.

Pieteikumu iesniedzējiem ir iespēja infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumus iesniegt laikposmā pēc to iesniegšanas termiņa, šādā gadījumā pieteikumu iesniedzēji var pretendēt uz sadalāmās infrastruktūras jaudas daļu, kuru nepieprasīja pieteikumu iesniedzēji, kas iesniedza jaudas pieprasījumu pieteikumus saskaņā ar iepriekšminētajiem termiņiem.

Infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumi var tikt iesniegti gan latviešu, gan angļu valodā.

Pieteikumu iesniedzējiem ir tiesības iesniegt infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumu grozījumus, un tos izskata šādā kārtībā:

(a) infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumu grozījumus var iesniegt vienu reizi, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika projekta publicēšanas termiņa;

(b) infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumu grozījumi, kas iesniegti pēc (a) punktā minētā termiņa, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika maiņas, tiek izskatīti un var tikt apmierināti, ja tie neskar citu pieteikumu iesniedzēju intereses un tie attiecas tikai uz vienu dzelzceļa līnijas maršrutu, neietekmējot citu dzelzceļu līniju maršrutus;

(c) infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumu grozījumi, kas iesniegti mazāk nekā divus mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika stāšanās spēkā, tiek uzskatīti par pieteikumiem grozījumiem vilcienu kustības gada grafikā.

Ja pieprasītā infrastruktūras jauda ir lielāka nekā sadalāmā infrastruktūras jauda un infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumus nav iespējams apmierināt bez koordinēšanas, LRN, koordinējot infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumus, var piedāvāt infrastruktūras jaudu, kas atšķiras no pieprasītās infrastruktūras jaudas, šajā nolūkā piedāvājot pieteikuma iesniedzējiem, attiecīgi grozot infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumus.

Ja pieteikuma iesniedzēji nepiekrīt grozīt infrastruktūras jaudas pieprasījumu pieteikumus, tad var piemērot domstarpību izšķiršanas procedūru.

LRN līdz 15. jūlijam pieņem lēmumu par infrastruktūras jaudas sadali un apstiprina infrastruktūras jaudas sadales plānu nākamajam jaudas sadales periodam.

Līdz 15. oktobrim tiek izstrādāts vilcienu kustības gada grafika projekts, par kuru LRN viena mēneša laikā izsludina konsultācijas ar visām personām, kas ir pieprasījušas infrastruktūras jaudu, un citām jaudas izmantošanā pamatoti ieinteresētajām personām.

Vilcienu kustības gada grafiks stājas spēkā decembra otrajā svētdienā.

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt iesniegumu par grozījumiem vilcienu kustības gada grafikā (piemēram, citu maršrutu izmantošana vai esošā maršruta paplašināšana, apstāšanās vietas un laika maiņa), ja tas attiecas uz vilcieniem, kas jau ir iekļauti apstiprinātajā vilcienu kustības gada grafikā.

Ja nepieciešamas izmaiņas vilcienu kustības gada grafikā, tās stājas spēkā:

(a) marta pēdējā svētdienā – sakarā ar pāreju uz vasaras laiku;

(b) jūnija otrajā svētdienā – sakarā ar reģionālo pasažieru pārvadājumu sezonalitāti;

(c) oktobra pēdējā svētdienā – sakarā ar pāreju uz ziemas laiku;

(d) citā datumā – ja rodas tāda nepieciešamība.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz infrastruktūras jaudas pieprasījuma pieteikumu ārpusplāna vilcieniem, elektroniski nosūtot to uz: latrailnet@ldz.lv vai info@lrn.lv, kā arī tā kopiju nosūtot uz: aleksejs.cerepaha@ldz.lv.

Jaudas pieprasījuma pieteikums ārpusplāna vilcieniem jāiesniedz atbilstoši Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmas 1. pielikumā ietvertajai veidlapai.

Pieteikuma iesniedzējs jaudas pieprasījumu pieteikumam pievieno:

(a) dokumentus, kas apliecina dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma prioritāti, ja infrastruktūras jauda tiek pieprasīta tādu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, kuriem saskaņā ar Dzelzceļa likuma 27. panta trešo daļu ir prioritāte infrastruktūras jaudas sadalē;

(b) ja pieteikuma iesniedzējs nav dzelzceļa pārvadātājs – dokumentus, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzēja izvēlētais dzelzceļa pārvadātājs piekrīt veikt konkrēto pārvadājumu.

LRN izskata infrastruktūras jaudas pieprasījuma pieteikumu ārpusplāna vilcieniem un piecu darbdienu laikā, izmantojot oficiālos elektroniskās saziņas līdzekļus, sniedz atbildi par iespēju iedalīt infrastruktūras jaudu.

Ja pieprasītā infrastruktūras jauda ārpusplāna vilcieniem skar citu pieteikumu iesniedzēju intereses, tad lēmums par infrastruktūras jaudas iedalīšanu tiek pieņemts pēc koordinēšanas. Šajā gadījumā LRN cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā četrpadsmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par infrastruktūras jaudas iedalīšanu ārpusplāna vilcieniem.

LRN operatīvajā jaudas sadales plānā iedala vilcienu ceļus konkrētam dzelzceļa pārvadātajam dzelzceļa līnijas maršrutos atbilstoši apstiprinātajam infrastruktūras jaudas sadales plānam un vilcienu kustības gada grafikam.

Ja jaudas sadales procesā netika iedalīti konkrēti vilcienu ceļi, dzelzceļa pārvadātāji elektroniski uz e-pasta adresi: LRNjsd1@ldz.lv sniedz LRN priekšlikumus (ja tādi ir) par vilcienu ceļu iedalīšanu atbilstoši Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmas 4. pielikumā norādītajai veidlapai, norādot vilcienu ceļu maršrutus atbilstoši dzelzceļa līniju maršrutu sarakstam pamatojoties uz Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēmas 3. pielikumu.

Infrastruktūras jaudas īslaicīgas nepietiekamības gadījumā var piemērot īpašus pasākumus, ja priekšlikumi par vilcienu ceļu iedalīšanu pārsniedz infrastruktūras iecirkņu caurlaides spēju.

Infrastruktūras jaudas īslaicīgas nepietiekamības gadījumā izmanto to dzelzceļa pārvadātāju infrastruktūras jaudas daļu, kam nav sagatavoti vilcieni nosūtīšanai, un norīko tādus dzelzceļa pārvadātāju vilcienus, kuri ir gatavi nosūtīšanai un tiks pieņemti galastacijā.

Īpaši pārslogotas infrastruktūras gadījumā LRN pieprasa tāda iepriekš piešķirtā vilcienu ceļa atcelšanu, kas vismaz vienu mēnesi ir ticis izmantots mazāk kā piecas kalendārās dienas (vai atbilstoši infrastruktūras tīkla pārskatā norādītajai robežkvotai), ja vien tas nav noticis tādu iemeslu dēļ, kuriem nav ekonomiska rakstura un kurus pieteikuma iesniedzējs nevarēja ietekmēt.

LRN vilcienu ceļu neizmantošanu konstatē pēc šādiem kritērijiem:

(a) pieteikuma iesniedzēju vainas dēļ:

• dzelzceļa pārvadātāji nesavlaicīgi (četras un vairāk stundas pirms vilcienu ceļu iedalīšanas plānošanas perioda sākuma) informē vai vispār neinformē LRN vilcienu nosūtīšanas izmaiņām (neizmantoto vilcienu ceļu skaits);

• vilcienu ceļu iedalīšana netiek plānota dēļ tā, ka kravas saņēmējs atsakās pieņemt vagonus izkraušanai vai kravas izkraušana nenotiek saskaņotajā apjomā (nenosūtīto vilcienu skaits);

• vilcieni, kuri infrastruktūras jaudas pieprasījuma pieteikumā ir norādīti kā nosūtāmi pēc saraksta, neizmanto piešķirtos vilcienu ceļu vismaz piecas reizes mēnesī (vai atbilstoši infrastruktūras tīkla pārskatā norādītajai robežkvotai), ja vien tas nav noticis tādu iemeslu dēļ, kuriem nav ekonomiska rakstura un kurus pieteikuma iesniedzējs nevarēja ietekmēt;

(b) infrastruktūras pārvaldītāja vainas dēļ:

• tehnoloģisko pārtraukumu ("logu") pagarināšana (nenosūtīto vilcienu skaits);

• infrastruktūras uzturēšana netiek nodrošināta infrastruktūras tīkla pārskatā noteiktajā līmenī (atcelto vilcienu skaits).