Vispārēja informācija par maksas iekasēšanas shēmu

Maksas iekasēšanas shēma nosaka kārtību, kādā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs iekasē no pārvadātājiem, pieteikumu iesniedzējiem un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējiem infrastruktūras maksu. Maksu par Dzelzceļa likuma 12.1 panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām un citas Dzelzceļa likuma 12.pantā noteiktās maksas, kā arī Dzelzceļa likuma 13.1 panta trešajā daļā noteikto kārtību, kādā veicami norēķini par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu.

Infrastruktūras maksu iekasē atbilstoši maksas aprēķināšanas shēmā noteiktajiem dažādu parametru maksas lielumiem.

Maksas lielumi tiek piemēroti atbilstoši pārvadātāju, pieteikumu iesniedzēju un tehnoloģisko procesu veicēju darbības rādītājiem, tiem pieskaitot nodokļus, kurus maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja maksas lielumam tiek paredzēts piemērot kādu no infrastruktūras maksas diferenciācijas instrumentiem (pārslodzes maksa, vides maksa, projektu maksa, atlaides, sankcijas, kompensācijas, prēmijas u.c), tad šos maksas lielumus aizvieto ar diferencētajiem maksas lielumiem, kurus nosaka saskaņā ar maksas aprēķināšanas shēmu.

Ja ir piemērotas sankcijas par rīcību, kas traucē infrastruktūras darbībai, kompensācijas tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, vai prēmijas, tās piemēro saskaņā ar tīkla darbības uzlabošanas shēmā noteikto kārtību un tajā ietvertajiem kritērijiem.

Ja tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem ceļiem šādi vilcienu ceļi tiek atcelti pārvaldītāja vainas dēļ un pieteikumu iesniedzējs nav piekritis tā pārcelšanai citā infrastruktūras pārvaldītāja piedāvātajā laikā vai maršrutā, tad pieteikumu iesniedzējam kompensē iekasēto nodrošinājuma maksājumu, samazinot kārtējo maksājumu par iekasēto infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksājuma daļu.

Maksas iekasēšanas shēma nosaka infrastuktūras pārvaldītāja un LRN rēķina saturs, nosūtīšanas un apmaksas termiņus.

Starptautiskajā 1520 kustībā maksāšanas noteikumi tiek piemēroti atbilstoši maksas iekasēšanas shēmā ietvertajiem nosacījumiem, izņemot maksas iekasēšanas shēmas 6.punktā minēto maksājumu, kura iekasēšanas nosacījumi aprakstīti maksas aprēķināšanas shēmas 6.pielikumā.