Vispārēja informācija par tīkla darbības uzlabošanas shēmu

Shēmu piemēro tīkla lietotājiem – visiem dzelzceļa pārvadātājiem, pieteikuma iesniedzējiem, infrastruktūras pārvaldītājam un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējiem visā infrastruktūras tīklā, ar mērķi stimulēt līdz minimumam samazināt traucējumus, uzlabot dzelzceļu tīkla darbību, sasniegt saskaņoto darbības precizitātes līmeni un neapdraudētu pakalpojuma ekonomisko dzīvotspēju.

LRN var piemērot sankcijas par rīcību, kas traucē infrastruktūras darbībai, kompensācijas infrastruktūras pārvaldītājam vai dzelzceļa pārvadātājiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijas, ja kavējums pārsniedz tīkla darbības uzlabošanas shēmā noteiktās pieļaujamās kavējumu robežas un, ja kavējumi ir izraisījuši citu dzelzceļa pārvadātāju vilcienu kavējumus.

Pieteikumu iesniedzēji un infrastruktūras pārvaldītājs ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata publicēšanas termiņa var iesniegt LRN pierādījumus, ka konkrētie kavējumu cēloņi traucē tīkla darbību, rada zaudējumus kādam vai visiem tirgus dalībniekiem, apdraud pakalpojumu ekonomisko dzīvotspēju, un kā šie cēloņi var tikt ietekmēti ar sankcijām par neefektīvu rīcību, kompensācijām tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijām, ar kurām atalgo darbību, kas ir labāka par plānoto.

LRN, divu nedēļu laikā pēc pierādījumu saņemšanas termiņa, publicē savā mājas lapā internetā paziņojumu par maksas aprēķināšanas shēmas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” nodaļas grozījumu plānoto apspriešanas laiku, vietu un darba kārtību, kā arī ievieto šo grozījumu projektu mājas lapā internetā, kurā nosaka sankcijas par konkrētām rīcībām, kas traucē tīkla darbībai, kompensācijas tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijas.

Maksas aprēķināšanas shēmas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” nodaļas grozījumu projektā minētās apspriešanās laikā infrastruktūras pārvaldītājs, LRN un pieteikuma iesniedzēji vienojas par šādiem galvenajiem parametriem:

(a) uzskaitāmo cēloņu sarakstu;

(b) uzskaitāmo cēloņu mērvienībām;

(c) pieļaujamām cēloņu robežām – maksimālo (minimālo) notikumu skaitu, kā arī intervāliem vai apstākļiem kuros cēloņsakarīgi parādās un/vai izmainās cēloņu seku finansiālā vērtība;

(d) sankcijām par konkrētu rīcību, kas traucē tīkla darbībai, kompensāciju tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmiju finansiālām vērtībām.

Ja infrastruktūras pārvaldītājs un pieteikuma iesniedzēji nedēļas laikā kopš apspriešanās nespēj vienoties, LRN pieņem lēmumu par maksas aprēķināšanas shēmas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” nodaļas grozījumiem un publicē tos savā mājas lapā internetā ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata publicēšanas termiņa, kā arī iesniedz informāciju infrastruktūras pārvaldītājam publicēšanai dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā.

Šīs shēmas parametru uzskaiti veic infrastruktūras pārvaldītājs. Parametru uzskaites pamatā ir:

(a) vilcienu kustību saraksts – tādiem vilcieniem, kas ir nosūtāmi pēc kustības saraksta;

(b) jaudas sadales dispečera sastādītais un apstiprinātais operatīvais jaudas sadales plāns, tādiem vilcieniem, kuriem vilcienu ceļus piešķir operatīvā jaudas sadales procesa ietvaros.

Par kavējumiem uzskata:

(a) laika starpību starp norādīto uzskaites pamata dokumentu un faktisko laiku, kad vilciens ir nosūtīts;

(b) laika starpību starp norādīto uzskaites pamata dokumentu un faktisko vilciena pienākšanas laiku gala stacijā;

(c) novirzi no vilcienu kustības saraksta starpstacijās;

(d) novirzi no vilcienu kustības gada grafikā noteiktā gaitas laika ceļa posmā.

Ja viena tīkla lietotāja tīkla darbības traucējuma cēloņa dēļ tiek ietekmēti citi tīkla lietotāju Shēmas parametri, to cēloņus attiecina uz pirmo tīkla lietotāju, ja nav bijuši citi iemesli.

Ja par tīkla darbības traucējumiem ir atbildīgi divi vai vairāki tīkla lietotāji, to cēloņus attiecina uz pirmo iesaistīto tīkla lietotāju.

Atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju tīkla darbības traucējumu cēloņi attiecināmi uz tīkla lietotāju kā uzdevumā tie veica tehnoloģiskos procesus.

Ja noteikts vilcienu ātruma ierobežojums negadījuma dēļ, tas tiek pieskaitīts attiecīgā pieteikuma iesniedzēja izraudzītajām dzelzceļa pārvadātājam līdz ātruma ierobežojuma novēršanai, kuru nosaka ar attiecīgu infrastruktūras pārvaldītāja rīkojumu. Ja ātruma ierobežojums noteiktajā termiņā netiek novērsts, tad to turpmāk attiecina uz infrastruktūras pārvaldītāju.

Tīkla darbības traucējumu cēloņus uzskaita 5 darba dienu laikā. Nosakot Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.471 “Noteikumi par dzelzceļa tīklā piemērojamiem darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipiem” pielikumā minētos kavējumu cēloņus.

Ja dzelzceļa pārvadātājs vai LRN nepiekrīt infrastruktūras pārvaldītāja izrakstītajam rēķinam vai sarakstam, dzelzceļa pārvadātājs vai LRN 5 darba dienu laikā, ir tiesīgs nosūtīt infrastruktūras pārvaldītājam iesniegumu ar pamatotiem iebildumiem par attiecīgo rēķinu vai sarakstu.

Domstarpību izšķiršanas procedūras piemērošanas gadījumā dzelzceļa pārvadātājs vai LRN netiek atbrīvots no rēķina apmaksas.

Ja dzelzceļa pārvadātājs vai LRN nepiekrīt detalizētam rēķina pamatojumam, tas ir tiesīgs iesniegt sūdzību Valsts dzelzceļa administrācijā atbilstoši Dzelzceļa likumā noteiktajam.

Šobrīd infrastruktūras pārvaldītājs informāciju par kavējumiem un to cēloņiem uzkrāj, bet maksājumus par tiem nepiemēro.